Kontakt

Newsletter

Nevyplňujte toto pole:

Facebook


Reklamace

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace") musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

Prodávající odpovídá kupujícímu, kterým se pro účely tohoto ustanovení rozumí spotřebitel, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

  1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
  2. se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
  3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

Prodávající neodpovídá kupujícímu v následujících případech:

  1. při dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud kupující porušil jejich původní obal
  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
  3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím
  4. vyplývá-li to z povahy věci

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn u nového zboží uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. U zboží použitého (bazarového) poskytujeme záruku v délce 6 měsíců na skryté vady v době koupě. Nelze uplatnit záruku na vady způsobené běžným opotřebením.

Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, kopii dokladu o nákupu, jinak nebude reklamační řízení zahájeno. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží. Reklamované zboží musí být zasláno řádně vyčištěné (bez provozních náplní) a řádně zabalené proti poškození při přepravě. V případě kladného vyřízení reklamace je mu zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět. Maximální doba vyřízení Vaší reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím – podnikatelem, vyplývajícího z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. Je možné tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz

Reklamace zasílejte na adresu:

Prodejher.eu; Masarykova třída 162; 415 01 Teplice – Trnovany

Záznamy nebyly nalezeny...